Guía de recursos para as familias

Xunta de Galicia. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral de Igualdade. 2008 Nesta guía recollense os principais recursos destinados á mellora das condicións de vida das familias por parte das Administracións e entidades sociais. Os recursos recollidos abranguen as prestacións, permisos e excedencias, beneficios fiscais, plans e programas,…

Catálogo de perfís profesionais

Xunta de Galicia. Consellería de Traballo. Dirección Xeral de Formación e Colocación. Instituto Galego das Cualificacións 2006. O catálogo recolle unha caracterización dos perfís profesionais cun maior aumento na contratación nun período de cinco anos. Os perfís foron elaborados mediante a análise de fontes documentais e as achegas de expertos ocupacionais.…