Publicaciones

IV Plan Integral de Apoio ás Familias

Xunta de Galicia. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral da Igualdade. 2008 Este Plan marcaba as liñas estratéxicas de actuación da Secretaría Xeral da Igualdade e Benestar. Partiuse dun diagnóstico previo sobre a realidade das familias en Galicia para con posterioridade deseñar un plan de acción que involucrase ao conxunto dos axentes…

Informe de mercado laboral. 2008

Consellería de Traballo. Dirección Xeral de Formación e Colocación. Instituto Galego das Cualificacións. 2008 É un estudo que sintetiza a información sobre o mercado laboral en Galicia e nas súas comarcas. A súa finalidade é servir de ferramenta para a comprensión dos principais factores que caracterizan ao mercado laboral por parte das Administracións,…

Informe de avaliación de impacto de formación

Plan interadministrativo 2005. FEGAMP Federación Galega de Municipios e Províncias. 2005 Este informe lévase realizando para diferentes anos e a súa finalidade é efectuar unha avaliación da calidade das accións formativas desenvoltas pola Federación Galega de Municipios e Provincias por parte das persoas asistentes. Mediante enquisas presenciais e teléfonicas…

Guía para a elaboración de plans locais no eido da inmigración

Xunta de Galicia. Consellería de Presidencia. Secretaría Xeral de Emigración. 2008 As entidades locais teñen un papel primordial á hora de garantir a integración das persoas inmigrantes nas sociedades de acollida. Na guía recóllense diferentes ferramentas e modelos que permiten elaborar plans locais tomando como base unha metodoloxía rigorosa. Así,…