Aviso legal

1. Información xeral. Este sitio web é responsabilidade de CIDADANIA REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA (C.I.F.: F-15.715.683), sociedade con domicilio social situado na R/ Corredoira das Fraguas, 5-1º esq. – 15703 Santiago de Compostela.

DATOS DE CONTACTO:
CIDADANIA REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA
R/ Corredoira das Fraguas, 5-1º esq.
15703 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 589 269
Fax: 981 554 751
e-mail: cidadania [@] cidadania [.] coop

2. Datos de inscripción. Esta entidade atópase inscrita no Rexistro Central de Cooperativas de Galicia, Tomo II, folio 180, asento nº 1.

3. Dereito de uso limitado. Non se permite a copia, reproducción, publicación, modificación, distribución ou traslado a outros sitios web dos contidos deste portal sen a autorización escrita previa de CIDADANIA REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA.

4. Comunicacións. Fóra dos datos persoais cuxa protección se regula nun apartado posterior, as comunicacións que estableza o visitante deste portal a través dos medios proporcionados ao efecto considéranse non confidenciais e non privadas. As informacións proporcionadas polo visitante poderán ser utilizadas para calquera fin que non contraveña a lei. Doutra banda o visitante comprométese a non difundir a través deste portal ningunha información que sexa contraria á lei e a honestidade, particularmente información difamatoria, daniña, perigosa para os menores, obscena, falsa, enganosa ou que atente contra os dereitos de privacidade ou propiedade intelectual de terceiras partes. Se o fixese, o visitante será o único responsable e será perseguido pola lei. CIDADANIA REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA non poderá ser culpada, nin principal nin subsidiariamente, en relación con iso.

5. Enlaces a outros sitios web. Este portal prové ligazóns a outros sitios web que son propiedade de terceiras partes. CIDADANIA REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA non controla devanditos sitios e por tanto non se fará responsable de ningún dano que poida sufrir o visitante como consecuencia de entrar nas devanditas páxinas a través das ligazóns deste sitio web, incluídos os derivados a situacións ilegais, ilexítimas ou perseguibles que poidan existir nos mesmos.

6. Marcas rexistradas. Aínda que non se especifique concretamente en cada caso, as marcas que aparecen neste portal, tanto as propias de CIDADANIA REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA como as de terceiras partes, teñen o carácter de protexidas. Por tanto, o visitante non poderá facer uso de ningunha delas sen o consentimento previo e escrito do seu propietario.

7. Protección de datos. Aos efectos do previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), CIDADANIA REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA informa ó Usuario da existencia dun ficheiro de datos de carácter persoal creado por e para a dita empresa e baixo a súa responsabilidade, no que se manterán mentres se consideren útiles para a exclusiva finalidade de xestionar os datos co fin proposto no sitio. CIDADANIA REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA tomará todas as medidas que estime oportunas para evitar que os datos persoais do visitante vaian parar a outras mans alleas á relación comercial que se mantén entre ambos. Doutra banda, a información persoal pode ser moi útil para que CIDADANIA REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA ofreza aos seus clientes o mellor servizo posible, ceder os datos persoais, de forma confidencial, a terceiras persoas coa finalidade de entregar os produtos vendidos e xestionar o soporte técnico das bases de datos. Por iso, salvo que se reciba notificación escrita en contra, por carta (dirixida á seguinte dirección: R/ Corredoira das Fraguas, 5-1º esq. – 15703 Santiago de Compostela, ou por Fax (981 554 751), cos seguintes datos e asinada: nome e apelidos do usuario, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e petición en que se concreta a solicitude. No caso de representación, deberá probarse a mesma mediante documento fehaciente. O visitante autoriza a CIDADANIA REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA a utilizar a súa información persoal para os seus fins comerciais e de servizo, incluíndo o acceso aos datos dos seus clientes polos seus concesionarios e o uso para campañas publicitarias. CIDADANIA REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA non venderá nin alugará dita información a terceiras partes. Desta maneira CIDADANIA REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA informa o Usuario sobre a posibilidade que ten de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos persoais.