Consultoría

Cidadanía conta cunha ampla experiencia na análise, planificación, seguimento e avaliación de estratexias, plans, programas ou actuacións realizadas desde diferentes administracións públicas. Temos traballado con administracións autonómicas e locais, entidades xestoras de programas europeos, así como colectivos e asociacións de diferentes ámbitos.

Avaliamos a utilidade, eficacia e eficiencia das actuacións públicas tendo en conta criterios que redunden en beneficio dos colectivos implicados e da mellora do funcionamento das entidades e institucións.