Informe de mercado laboral. 2008

Consellería de Traballo. Dirección Xeral de Formación e Colocación. Instituto Galego das Cualificacións. 2008 É un estudo que sintetiza a información sobre o mercado laboral en Galicia e nas súas comarcas. A súa finalidade é servir de ferramenta para a comprensión dos principais factores que caracterizan ao mercado laboral por parte das Administracións,…

Informe de avaliación de impacto de formación

Plan interadministrativo 2005. FEGAMP Federación Galega de Municipios e Províncias. 2005 Este informe lévase realizando para diferentes anos e a súa finalidade é efectuar unha avaliación da calidade das accións formativas desenvoltas pola Federación Galega de Municipios e Provincias por parte das persoas asistentes. Mediante enquisas presenciais e teléfonicas…

Avaliación do Plan Estratéxico do Cooperativismo

Para realizar a avaliación do primeiro Plan Estratexico do Cooperativismo tomáronse en consideración tanto as fontes de información de carácter documental e estatístico como as achegas de persoas e entidades do sector
Proxecto Fénix

Proxecto Fénix

É un diagnóstico sobre o perfil da cultura ambiental na cidadanía galega