IV Plan Integral de Apoio ás Familias

Xunta de Galicia. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral da Igualdade. 2008 Este Plan marcaba as liñas estratéxicas de actuación da Secretaría Xeral da Igualdade e Benestar. Partiuse dun diagnóstico previo sobre a realidade das familias en Galicia para con posterioridade deseñar un plan de acción que involucrase ao conxunto dos axentes…