Publicaciones

IV Plan Integral de Apoio ás Familias

Xunta de Galicia. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral da Igualdade. 2008 Este Plan marcaba as liñas estratéxicas de actuación da Secretaría Xeral da Igualdade e Benestar. Partiuse dun diagnóstico previo sobre a realidade das familias en Galicia para con posterioridade deseñar un plan de acción que involucrase ao conxunto dos axentes…

Informe de avaliación de impacto de formación

Plan interadministrativo 2005. FEGAMP Federación Galega de Municipios e Províncias. 2005 Este informe lévase realizando para diferentes anos e a súa finalidade é efectuar unha avaliación da calidade das accións formativas desenvoltas pola Federación Galega de Municipios e Provincias por parte das persoas asistentes. Mediante enquisas presenciais e teléfonicas…