Entradas

Publicados os resultados da enquisa á comunidade científica do CESGA

Cada ano o Centro de Supercomputación de Galicia avalía os resultados que derivan do uso do seu equipamento, permitindo coñecer o seu impacto na produción científica anual da comunidade usuaria.

Para recabar esta información deseñouse unha enquisa de produción científica que recolle a cantidade de publicacións e artigos publicados, asi como a participación en conferencias e congresos. Ademais, abórdase o impacto do uso dos equipamientos do CESGA nos proxectos presentados. A enquisa acadou unha participación de 727 persoas, un 83,3% do universo ao que nos diriximos. Ademais, púxose en marcha outra enquisa en paralelo, co obxectivo de coñecer a satisfacción coa experiencia da comunidade cientifica no uso dos equipamientos e mellorar os servizos tendo en conta as suxestións recibidas.

Podes consultar o informe sobre produción científica no 2022 na páxina web do CESGA.