Catálogo de perfís profesionais

Xunta de Galicia. Consellería de Traballo. Dirección Xeral de Formación e Colocación. Instituto Galego das Cualificacións 2006. O catálogo recolle unha caracterización dos perfís profesionais cun maior aumento na contratación nun período de cinco anos. Os perfís foron elaborados mediante a análise de fontes documentais e as achegas de expertos ocupacionais. O catálogo sirve como base para apoiar a labor dos orientadores laborais á hora de ofrecer información relevante ás persoas buscadoras de emprego.